Algemene voorwaarden

Alles op een rijtje

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Electromax werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon.
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Electromax schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Electromax behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

2. Verkoopsvoorwaarden

2.1 Prijzen
Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en recupel
en exclusief: – de verzendkosten (zie 4)- kosten van eventuele gevraagde extra service (zie 5). De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.
Alle aanbiedingen van Electromax zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. Electromax heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

2.2 Afbeeldingen en specificaties
Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Electromax gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Levertermijnen – annulering
Electromax voorziet volgende levertijden:- indien op voorraad bij Electromax: 1-3 werkdagen
– indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 3-5 werkdagen
– indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden. Electromax is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Electromax heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.
U hebt, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen.
Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Electromax voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

2.4 Zichttermijn bij online verkoop.
Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de onlinebestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na retour van de geleverde goederen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan info@electromax.be en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. Terugzendingskosten zijn ten laste van de consument.
Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electromax het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren.
De zichttermijn is enkel van toepassing op particuliere verkopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief. Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend.

3. Betalingsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. Electromax biedt u de keuze uit volgende betalingsmogelijkheden:

3.1 Vooruit betalen
U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer BE44 3300 6184 6345 op naam van
Lotsof stocks bvba – Hoge Buizen 13 – 1980 Zemst met in de mededeling uw naam en ordernummer.
Nadat Electromax uw betaling ontvangen heeft op de rekening, wordt uw order verwerkt.

3.2 Bancontact – Visa – Mastercard
In onze winkels en op onze website kan u elektronisch betalen door middel van BanContact, Mastercard of Visa.

3.3 Eco-cheques
In onze winkels kan u de toestellen die daarvoor in aanmerking komen betalen met eco-cheques. Wij aanvaarden zowel papieren als elektronische eco-cheques van uitgevers Edenred, Sodexo en Monizze.

4. Afhaal- en verzendservice

4.1 Afhaalservice
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in onze winkels. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij telefonisch contact met u op.

Onze winkel in Zemst is alle dagen open van 10u-17.30u. Zaterdag van 10-17.00 uur. Woensdag en zondag gesloten.
Onze winkel in Aarschot is alle dagen open van 10-12u en van 12.30-17.30u. Zaterdag van 10-12u en van 12.30-17.00 uur. Donderdag en zondag gesloten.

Bij afhaling nieuw toestel kunt u uw oude toestel gratis achterlaten.

4.2 Afhaaladres
Electromax Outlet Store Zemst
Hoge buizen 13
1980 Zemst
of
Electromax Outlet Store Aarschot
Diestsesteenweg 67
3200 Aarschot

4.3 Standaard verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de drempel op de begane grond (of in overleg op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats). Bij een standaardlevering worden de toestellen niet geïnstalleerd en wordt uw oud toestel terug meegenomen.

Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe apparaat of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

4.4 Verzendkosten
De verzendkosten worden in regel steeds aangerekend op basis van een standaard verzending. De basistarieven vindt u hieronder.
Kosten incl. BTW
Standaard verzending in België volgens de verzendservice hierboven beschreven: € 0,-
Voor afwijkende leveringen (installatie of levering op verdiep) dient u vooraf met ons contact op te nemen.

4.5 Verzendrisico’s
Bij levering aan huis door Electromax of door een externe transporteur in opdracht van Electromax zijn de transportrisico’s ten laste van Electromax.

5. Extra Service voor Huishoudtoestellen
De extra service moet besteld worden per nieuw toestel waarvoor u deze service wenst en wordt bij de kosten van de standaardlevering (=transportkost) bijgeteld. Electromax biedt volgende extra service mogelijkheden.

5.1 Afvoeren oud toestel
Bij afhaling van uw nieuw toestel mag u een gelijkaardig oud toestel steeds gratis achterlaten op het afhaaladres. Bij levering aan huis kunt u een oud toestel retour mee geven. Het toestel dient afgekoppeld te zijn en klaar voor retour.

6. Garantie
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Electromax komt overeen met de fabrieks-garantietermijn, bepaald volgens Belgische wetgeving. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan de fabrikant of de door hen aangewezen monteurs zonder toestemming van Electromax of de fabrikant herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben verricht.
Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan in contact brengen met de service onderneming van de fabrikant zodat het defect snel en naar tevredenheid verholpen kan worden. U kunt er ook steeds voor opteren om de producten terug te brengen of terug te sturen naar ons afhaalpunt (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant.
Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan Electromax onverwijld en omstandig in te lichten via email en dit binnen de 24 uur na de levering. Electromax neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

7. Wet op de privacy – gebruik persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens waarover Electromax beschikt als gevolg van het aanmaken van uw account bij het plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar info@electromax.be Electromax respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Electromax gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, zal elke mail instructies bevatten om uzelf uit de mailinglist te verwijderen.

8. Overmacht
Electromax is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Electromax evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Electromax behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Electromax gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Afhandeling klachten en geschillen
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen
Electromax en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Brussel.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar info@electromax.be.
Lotsof stocks bvba
Hoge buizen 13
1980 Zemst
Electromax verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.