Privebeleid

Alles veilig

Electromax neemt het recht op privacy van de bezoekers van haar website ernstig. Daarom doen wij onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt op onze website gaan en de meeste informatie over onze onderneming, producten en diensten bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen. Als u via onze website goederen wilt aankopen, hebben wij noodzakelijkerwijze enkele persoonsgegeven nodig van u.

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen. Dit privacybeleid kan nu en dan worden aangepast. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en kunt bepalen of die voor u aanvaardbaar zijn. Dit beleid geldt voor alle bezoekers van de website en voor alle toegangsmiddelen, waaronder desktops en laptops, openbare internetconsoles en mobiele toestellen.

Uw mededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de impliciete aanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Mocht u hieromtrent nog vragen of opmerken hebben, kan u ons steeds contacteren via email (info@electromax.be).

1. Definities

“Electromax”: een handelsonderneming gevestigd te Hoge Buizen 13, Zemst, en met BTW n° BE 0870.081.090
“Gebruiker”: u, als gebruiker of bezoeker van de website;
“Website”: de website die bereikbaar is via de volgende hoofd-URL: www.electromax.be;
“Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op bepaalde pagina’s van deze website verzamelt Electromax persoonsgegevens over u. De gegevens die Electromax verzamelt, zijn onder meer uw aanspreektitel, naam, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.

3. De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Electromax verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid en de wettelijke verplichtingen die op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijn.
Electromax stelt het uiterste in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Het zal afdoende procedures hanteren om de gegevens die het verzamelt, te beveiligen en te beschermen. Op deze manier wenst Electromax de illegale verwerking en onopzettelijk verlies of verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Electromax optimaliseert de veiligheid van uw persoonsgegevens door:

ze te coderen als dat aangewezen is;
ze met een wachtwoord te beveiligen;
contractuele waarborgen van derden-dienstverleners te vragen;
de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld alleen medewerkers van Electromax die uw gegevens nodig hebben voor de hierna beschreven doeleinden, krijgen toestemming om ze te raadplegen).
Wanneer u zich als een gebruiker moet registreren, draagt u bij tot bescherming van uw persoonsgegevens door geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, en door uw wachtwoord geregeld te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere details niet deelt met anderen of op een onveilige manier opslaat.

4. Wanneer verzamelt en hoe bewaart Electromax uw persoonsgegevens?

Electromax verwerkt de benodigde persoonsgegevens wanneer u

zich registreert als nieuw Gebruiker of aanmeldt als bestaand gebruiker.
indien u goederen wilt aankopen via www.electromax.be
inschrijft op een nieuwsbrief van Electromax;
deelneemt aan een wedstrijd, tombola of andere promotie-actie;
vragenlijsten invult;
een klacht indient of om informatie vraagt;
met Electromax communiceert via e-mail, telefonisch of via andere middelen.
Electromax mag persoonsgegevens die het via de website heeft verzameld, combineren met persoonsgegevens die op een andere manier door de gebruiker aan Electromax zijn verstrekt. Het mag die gegevens bijhouden in een enkele gezamenlijke databank of in verschillende aparte databanken.

Electromax zal geen persoonsgegevens verzamelen die niet relevant zijn voor de hierna beschreven doeleinden en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor deze doeleinden of, afhankelijk van de situatie, gedurende de in een overeenkomst of bij wet bepaalde periode.

5. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Al uw persoonsgegevens die u aan Electromax overmaakt, worden opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast zullen Electromax en haar dienstverleners de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De overdracht van informatie via internet kan echter nooit volkomen veilig zijn en het meedelen van persoonsgegevens blijft altijd voor uw eigen risico.

Electromax mag de persoonsgegevens die het verzamelt, gebruiken voor de volgende doeleinden (“de doeleinden”):

u registreren als gebruiker op de website en de websitediensten uitvoeren (waaronder de verwerking van vragen of verzoeken om informatie over Electromax, haar producten of diensten);
ervoor zorgen dat de inhoud van de website aan u wordt getoond op de manier die voor u en uw computer het efficiëntst is;
verwerken van bestellingen die gebeuren via de website;
verwerken en afhandelen van klachten of verzoeken;
marktonderzoek en -analyse, koopgedrag van de klanten van Electromax (bijvoorbeeld door uw mening te vragen over producten en diensten van Electromax of door u te vragen om een enquête of vragenlijst in te vullen);
Electromax helpen met het beoordelen, corrigeren en verbeteren van haar producten en diensten;
interne archivering;
marketing, zoals het verstrekken van informatie die u van Electromax heeft gevraagd of die u volgens Electromax kan interesseren, waarbij u toestemming heeft verleend om daarvoor gecontacteerd te worden (zie later hoofdstuk over direct marketing);
organiseren van wedstrijden en/of andere promotieactiviteiten;
rekrutering (indien u in dat verband informatie aan BSEU heeft verstrekt); en
u inlichten over bepaalde veranderingen in diensten van BSEU.

6. Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

Electromax zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet meedelen aan derden, uitgezonderd:

• wanneer de bekendmaking ervan nodig is om werknemers, tussenpersonen, onderaannemers, leveranciers of handelspartners van Electromax in staat te stellen om betalingen van de gekochte goederen te verwerken, de gekochte goederen te leveren of een na-verkoop-dienst te verlenen of een taak te vervullen in naam van Electromax (zoals het verlenen van service-steun of het leveren van klantendiensten);

• aan professionele raadgevers van Electromax;

• indien de bekendmaking nodig is om wettige belangen van Electromax, haar klanten of verbonden vennootschappen te beschermen of als dat bij wet vereist of toegestaan is.

Telkens Electromax uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een zorgvuldig gekozen derde of aan een van de in de bovenstaande lijst vermelde derden, gebeurt dat in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten. Electromax waarborgt dat voorzien is in bepalingen die ervoor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan in overeenkomst met de doeleinden, en dat deze derden de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.

Indien Electromax uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een verbonden vennootschap of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de EER, dan zal Electromax deze persoonsgegevens niet delen zonder maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER.

Electromax zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers en partners die toegang hebben tot persoonsgegevens, persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en hun verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetten.

7. Directe marketing

Op registratiepagina’s of elders op de website kan u gevraagd worden om mee te delen of u bepaalde informatie via e-mail en/of met de post wenst te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in dat Electromax uw persoonsgegevens mag gebruiken om u te voorzien van informatie over haar producten, promotieactiviteiten en speciale aanbiedingen, alsook van andere informatie over producten of diensten van Electromax die volgens BSEU voor u van belang kunnen zijn. Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaande klant bent van Electromax, mogen wij u via e-mail informatie verstrekken, maar alleen over soortgelijke goederen en diensten als degene die voorheen aan u verkocht zijn.

U mag uw voorkeuren betreffende direct marketing op elk ogenblik wijzigen door gebruik te maken van de uitstapoptie die is opgenomen in iedere direct marketing mailing of, indien u een gebruiker bent, door uw account aan te passen. Als u dat doet, zal Electromax uw persoonsgegevens niet verwijderen uit zijn databank(en), maar uw gewijzigde voorkeuren zo snel mogelijk verwerken.

8. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens

Op grond van bepaalde wettelijke richtlijnen betreffende gegevensbescherming kan u het recht hebben om aan Electromax bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die Electromax van u verkregen heeft.

In de eerste plaats hebben gebruikers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, het recht om inzage van deze gegevens te vragen en, indien de gegevens fout, onvolledig, niet noodzakelijk of verouderd zouden zijn, ze te laten corrigeren of vervolledigen. Electromax verzoekt u vriendelijk om er mee voor te zorgen dat de persoonsgegevens in zijn documenten zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn. Indien u gelooft dat de aan Electromax overgemaakte persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, gelieve dan Electromax zoals hierna beschreven op de hoogte te brengen. Electromax zal uw persoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren of aanpassen. Gebruikers die zich via de website geregistreerd hebben, mogen hun persoonsgegevens ook zelf op elk ogenblik in hun account aanpassen.

Op de tweede plaats hebben gebruikers het recht om zich tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te verzetten en ze te laten verwijderen. Daarvoor moeten zij echter ernstige redenen hebben, dit wil zeggen dat de verwerking voor hen schadelijke gevolgen kan hebben of dat de gegevens niet langer kunnen dienen voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Indien u een van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan een e-mailbericht te sturen naar Electromax (info@electromax.be)

9. Links

De website kan nu en dan links bevatten naar of van andere websites waarop Electromax geen controle heeft. Hoewel Electromax zijn uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat de links op de website uitsluitend leiden naar websites die de veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen van Electromax delen, is Electromax niet verantwoordelijk voor de bescherming of vertrouwelijkheid van gegevens die u op die andere websites kunt meedelen. Alvorens informatie op zulke websites mee te delen, raden wij u aan om hun privacy- en andere verklaringen in dat verband te lezen.

10. Cookies en webbakens

Electromax tracht voortdurend de ervaring van zijn gebruikers te verbeteren. Daarom worden voor bepaalde delen van de website cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert en waardoor de website u bij uw volgende bezoek kan herkennen. Met behulp van cookies kan Electromax de populairste delen van de website identificeren, aangezien ze Electromax laten weten welke pagina’s gebruikers bezoeken en hoeveel tijd zij erop doorbrengen. Op basis van deze verzamelde gegevens kan Electromax de website aanpassen, om de vereisten van de gebruikers beter te weerspiegelen en een meer klantgerichte ervaring te bieden. Dankzij cookies kan Electromax er bijvoorbeeld voor zorgen dat de informatie die tijdens het volgende bezoek aan de website op uw scherm verschijnt, is afgestemd op uw voorkeuren als gebruiker.

11. Minderjarigen

Personen jonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder de toestemming en het toezicht van hun ouder of voogd. Zonder die toestemming wenst Electromax geen persoonsgegevens van deze personen op te slaan, en die gegevens evenmin te verwerken of door te sturen naar derden.

12. Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid.